Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

Διάταξη-Λουκέτο σε υπερχρεωμένα ΜΜΕ με απόφαση υπουργού

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΙΓΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 


Τη δυνατότητα να παρεμβαίνει ο υπουργός Επικρατείας και να ζητά τη λύση των εταιρειών τωνΜέσων Μαζικής Ενημέρωσης που έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια και αποφεύγουν να προχωρήσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και γενικότερα δεν έχουν τακτοποιήσει τα οικονομικά των επιχειρήσεων τους δίνει άρθρο που περιλαμβάνεται στο νομοχέδιο της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διάταξη που τροποποιεί το παλιότερο άρθρο περί ανωνύμων εταιρειών και δίνει τη δυνατότητα στο υπουργό Επικρατείας να προβαίνει σε λύση ανώνυμης εταιρείας στην περίπτωση που αυτή έχει παραβιάσει τις προϋποθέσεις που περιβλέπει ο νόμος για τη σύσταση και τη λειτουργία της. 


Αυτες οι προϋποθέσες είναι: «Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση έπετια από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του κατασταστικού, β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από τον νόμο, γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα, δ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση, οικονομικές καταστάσεις τριών τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών κρίσεων».

Ακολούθως ορίζει ότι «έννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και ο υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύοσα Αρχή». Ωστόσο το άρθρο 18 του νέου νομοσχέδιο για την ΕΡΤ αντικαθιστά το συγκεκριμένο εδάφιο ως εξής: «Έννομο συμφέρον έχει και ο υπουργός Οικονομικών, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καθώς και ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης».

Δεν υπάρχουν σχόλια: