Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Η Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων με νέα σύνθεση ισχυροποιεί τα δικαιώματα των παιδιών – καταναλωτών σε θέματα ψυχικής υγείας

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ξεκίνησε με νέα συγκρότηση τη λειτουργία της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων, η οποία γνωμοδοτεί προς τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή βάσει του άρθρου 7α του νόμου 2251/94, για την Προστασία των Καταναλωτών, σχετικά με προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και ενέχουν κινδύνους για την ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο της Επιτροπής είναι:

Η έκδοση γνωμοδοτήσεων, με τις οποίες θα εισηγείται περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία προϊόντων, που παραβαίνουν τις σχετικές με την ψυχική υγεία των ανηλίκων διατάξεις.
Ο εντοπισμός γενικότερων πρακτικών προώθησης και διάθεσης προϊόντων, που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τους ανηλίκους και η εισήγηση, όπου κρίνεται αναγκαίο, για την έκδοση κωδίκων συρρύθμισης της πολιτείας με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ή και κανονιστικών διατάξεων. 

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ειδικότερα δε των γονέων -καταναλωτών και των νέων, σε θέματα προστασίας της ψυχικής υγείας των ανηλίκων.


Πρόεδρος της παρούσας Επιτροπής ορίστηκε ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού κ. Γεώργιος Μόσχος και μέλη ορίστηκαν εκπρόσωποι από το δημόσιο τομέα, την αγορά και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η Επιτροπή, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, θα δέχεται (τηλεφωνικό κέντρο: 1520, ιστοσελίδα επικοινωνίας: www.1520.gov.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση: 1520@efpolis.gr) αναφορές, καταγγελίες και ερωτήματα σχετικά με ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων των ανηλίκων, ως καταναλωτές, προκειμένου να διερευνά και να γνωμοδοτεί στο πλαίσιο της αποστολής της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: